iraniandoc.ir

بررسی تاثیر مهارتهای مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان … در سال ۱۳۹۴

150,000

پایان نامه در 67 صفحه با فرمت doc

سازمان­ها؛ از شالوده­های اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریت، مهم­ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا نابودی سازمان‌هاست. مدیر، روند حرکت از «وضع موجود» به سوی «وضعیت مطلوب» را هدایت می­کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده­ای بهتر در تکاپوست.گذشته با تمام اهمیت و آموختنی­هایش و با تمام تاثیری که می­تواند بر آینده داشته باشد، اتفاق افتاد­ه­است و هیچ نیروی بشری، قادر نیست آن را دگر بار و به گونه­ای متفاوت بیافریند ولی آینده در پیش است و قسمت مهمی از آن به آنچه «امروز» می­گذرد ربط پیدا می­كند.

مدیریت موفق و مؤثر مدیریتی است که به کسب هدف‌های سازمانی یا چیزی بیش از آن می­انجامد. مدیری که بتواند حداقل نتایج قابل قبول را با استفاده از ابزارهایی نظیر تنبیه، توبیخ، کسر حقوق و غیره فراهم سازد، مدیر موفق نامیده می­شود؛ در حالی که مدیر مؤثر به کسی می­گویند که بتواند از 80 تا 90 درصد از توانایی­های افراد را به کار بگیرد (رضائیان،1381، ص 24).

مدیران و سرپرستان باید برای انجام وظایف و مسؤلیت‌های خود، از مهارت‌ها و توانایی­های خاصی برخوردار باشند. این مهارت‌ها به عنوان اهرمی در دست مدیران قرار می­گیرد و آنان را قادر می­سازد تا ضمن سازگار ساختن فعالیت‌های سازمان با شرایط متغیر آینده به رفع مسائل و مشکلات جاری نیز بپردازد (احمدی نژاد، 1388، ص 88).

مدیریت موثر بهره­مندی از توانایی­های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و توان حل مسأله است (رضائیان،1381،ص 24).

Product Description

فصل اول(کلیات تحقیق)

۱-۱٫مقدمه

۱-۲٫بیان مسئله

۱-۳٫اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴٫اهداف تحقیق

۱-۴-۱٫هدف كلي

۱-۴-۲٫٫اهداف جزئي

۱-۵٫فرضیات تحقیق

۱-۶٫مدل مفهومی تحقیق

۱-۷٫٫تعاریف متغیرها

۱-۷-۱٫متغیر مستقل

۱ -۷-۲٫متغیر وابسته

۱-۸٫محدودههای تحقیق

۱-۸-۱٫قلمروي موضوعی

۱-۸-۲٫قلمروی مکانی

۱-۸-۳٫قلمروی زمانی

فصل دوم(ادبیات وپیشینه تحقیق)

۲-۱٫مقدمه

۲-۲٫ادبیات تحقیق

۲-۲-۱٫تعاریف مهارتهای مدیران

۲-۲-۲٫مهارت‌های مدیران

۲-۲-۳٫مهارتهای مدیران در تعریفی دیگر

۲-۲-۴٫تعهد سازمانی چیست؟

۲-۲-۵٫چه کسانی تعهد سازمانی بالاتری دارند؟

۲-۲-۶٫عوامل ثاثیرگذار بر روی تعهد سازمانی

۲-۲-۷٫شاخص هاي تعهد سازماني

۳-۲٫مروری بر سوابق مطالعات انجام شده

فصل سوم(روش شناسي تحقيق)

۳-۱٫مقدمه

۳-۲٫روش پژوهش

۳-۳٫نوع تحقیق

۳-۴٫روش‌های گردآوری داده

۳-۵٫جامعه آماري

۳-۶٫حجم نمونه و روش نمونه گيري

۳-۷٫٫ابزار اندازه گيري

۳-۸٫ اعتبار و پايايي ابزار اندازه گيري

۳-۹٫ اعتبار صوري

۳-۱۰٫ پايايي(قابليت اعتماد)

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

۴-۱٫مقدمه

۴-۲٫آمار مربوط به توصیف گویه ها

۳-۴٫آمار استنباطی

فصل پنجم(نتیجه‌گیری و پیشنهادها)

۵-۲٫خلاصه و نتیجه‌گیری

۵-۳٫پیشنهادها

۴-۵٫محدودیتهای تحقیق

منابع

پیوست ۱

پیوست ۲

لیست بعضی از جداول

جدول ۱-۴: توزیع داده و درصد فراوانی نوشتن و ارتباط شفاهی

جدول ۲-۴: توزیع گویه و درصد فراوانی کنترل استرس و مدیریت زمان

جدول ۳-۴: توزیع گویه و درصد فراوانی اقدام به اخذ تصمیمات دردسر آفرین

جدول ۴- ۴: توزیع گویه و درصد فراوانی توانایی شناسایی مشکل

جدول ۵- ۴: توزیع گویه و درصد فراوانی توانایی مجاب نمودن افراد سطوح عالی

جدول ۶-۴: توزیع گویه و درصد فراوانی تفویض وظایف به دیگران

لیست بعضی از نمودارها

نمودار ۱-۴: توزیع داده و درصد فراوانی نوشتن و ارتباط شفاهی

نمودار ۲-۴: توزیع گویه و درصد فراوانی کنترل استرس و مدیریت زمان

نمودار ۳-۴: توزیع گویه و درصد فراوانی اقدام به اخذ تصمیمات دردسر آفرین

نمودار ۴- ۴: توزیع گویه و درصد فراوانی توانایی شناسایی مشکل

نمودار ۵- ۴: توزیع گویه و درصد فراوانی توانایی مجاب نمودن افراد سطوح عالی

نمودار ۶-۴: توزیع گویه و درصد فراوانی تفویض وظایف به دیگران

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

Be the first to review “بررسی تاثیر مهارتهای مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان … در سال ۱۳۹۴”