حراج!
iraniandoc.ir

بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی های روانی آنان در پرسشنامه SCL90 در میان زنان شهرستان

150,000 100,000

پایان نامه در 82 صفحه

امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شویم و ….

افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه می باشند. آنها می‌خواهند نقش تازه‌ای در جامعه‌ای داشته باشند که کلیشه غالب در آن برای زنان، نقش همسری- مادری است(سایت تجاری گوگل).

که مردان را در سوگیری خود نسبت به مسایل ,عینی وزنان را ذهنی می دانداگر در دراین ادعا کمی هم حقیقت وجود داشته باشد نه ناشی از واقعیت به اثبات رسیده بیولوژیکی بلکه ناشی از تاثیرات روانی شکاف نامرئی است(هاشم زاده، 1389).

بررسی مطالعات محققین دو دیدگاه را در زمینه نتایج مشارکت زنان در نیروی کار بر سلامت روانی آنان مطرح می نماید: اولین دیدگاه، بر فواید اشتغال تأکید می کند و معتقد است که اشتغال می تواند موجب تقویت عزت نفس، موقعیت اجتماعی و خودآگاهی در زن گردد و در مجموع تأثیر مثبتی بر بهداشت روان دارد. اما دیدگاه دوم حاکی از آن است که اشتغال زنان اگرچه خوداتکایی زنان را افزایش می دهد اما آنها را بیشتر در معرض فشار روانی قرار می دهد(رضایی، 1389، 10).

Product Description

 

فصل اول(كليات تحقيق)

۱-۱٫مقدمه:

۱-۲٫بیان مسأله:

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق:

۱-۴٫ اهداف تحقیق:

۱-۴-۱٫هدف کلی:

۱-۴-۲٫اهداف جزیی:

۱-۵٫ فرضیات تحقیق:

۱-۶٫ تعریف متغیرها:

۱-۶-۱٫متغير مستقل:

۱-۶-۲٫متغیر وابسته:

۱-۷٫ محدوده های تحقیق:

۱-۸٫تعاريف و مفاهيم

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)

۲-۱٫ مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱٫نظرياتي درباره كار

۲-۱-۵٫پيامدهاي منفي اشتغال زنان:

۲-۱-۶٫ ابعاد ویژگی های روانی

۲-۱-۷٫ پيامدهاي فردي اشتغال زنان

۲-۱-۸٫پيامدهاي خانوادگي اشتغال زنان

۲-۲٫پیشینه تحقیق:

فصل سوم(روش شناسي تحقيق)

۳-.۱ مقدمه

۳-۲ روش تحقیق :

۳-۳ جامعه آماري

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گيري

۳-۶ .مقياس اندازه گيري

۳-۸ .اعتبار و پايايي ابزار اندازه گيري

۳-۹ .اعتبار صوري

۳-۱۰ .پايايي(قابليت اعتماد)

۳-۱۱٫ روش هاي آماري تحقيق

فصل چهارم(تجزيه و تحليل داده ها)

۴-۱٫مقدمه:

۴-۲٫ آمار توصیفی

۴-۳٫ آمار استنباطی

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ .خلاصه و نتیجه گیری:

۵-۲٫ پیشنهادات کاربردی

۵-۳ .پیشنهادات پژوهشی

۵-۴ .محدودیتهای تحقیق

فهرست منابع:

فهرست جداول

۴-۲-۱- جدول مربوط به توصیف گویه های بخش شکایات جسمانی

۴-۲-۲٫ جدول توصیف مربوط به سنجش گویههای وسواس فکری

۴-۲-۳٫ جدول توصیف گویه های حساسیت در روابط میان فردی

۴-۲-۴٫ جدول توصیف گویههای مربوط به افسردگی

۴-۲-۵٫ جدول توصیف گویههای اضطراب

۴-۲-۶٫ جدول مربوط به توصیف گویههای پرخواشگری

۴-۱-۷٫ جدول مربوط به توصیف گویههای ترس مرضی

۴-۲-۸ جدول توصیف گویههای افکارپارانوئیدی

۴-۲-۹جدول توصیف گویههای روان پریشی

۴-۳-۱٫ بین اشتغال زنان و ویژگی های روانی در زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۲٫ بین اشتغال زنان و میزان شکایات جسمانی در زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۳٫ بین اشتغال و میزان وسواس فکری در میان بانوان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۴: بین اشتغال زنان و حساسیت در روابط بین فردی زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد

۴-۳-۵: بین اشتغال و افسردگی در زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۶ : بین اشتغال و اضطراب در زنان شاغل  شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۷ : بین اشتغال و پرخواشگری زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۸: بین اشتغال و ترس مرضی زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۹ : بین اشتغال و افکار پارانوییدی  زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۳-۱۰: بین اشتغال و روان پریشی زنان شاغل شهرستان …. رابطه معناداری وجود دارد.

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

Be the first to review “بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی های روانی آنان در پرسشنامه SCL90 در میان زنان شهرستان”