حراج!
iraniandoc.ir

بررسی تأثیر روش تدریس گروهی در یادگیری دانش آموزان

150,000 100,000

پایان نامه در 90 صفحه  + پرسشنامه

تغييرات به وجود آمده در كشور و جهان و اينكه به دليل توسعة ارتباطات جمعي، شاگردان حداقل از كتابهاي درسي خود بسيار جلوتر مي باشند ( گرچه جلوتر بودن آنها از معلمين و اساتيد خود جاي بحث و بررسي جداگانه را دارد) لزوم نوآوري در ارائة روشهاي تدريس به وجود آمد (جعفری، 1381).

معلمين كه با روشهاي تدريس سخنراني و حداكثر يكي دو روش ديگر عادت كرده  ، اينك با بحث هاي جديد مواجه مي شدند ، آموزش گروهي، تهيه چك ليست انتظارات و … و خلاصه اينكه دانش آموزان خود را به گونه اي تربيت كنيد كه آنها در تعامل با يكديگر دانشي را بياموزند(همان منبع) .

انسان طبیعتا اجتماعی آفریده شده است در زندگی او بدون همکاری و همیاری بی معنی است . از این رو بسیاری از مطالب را در جمع می آموزد . روش تدریس گروهی یکی از رویکردهایی است که دانش آموزان را در گیر خود آموزی و مسئولیت پذیری و تلاش و کوشش می کند . در این رویکرد از یادگیری ، فرصت هایی پدید می آید که یاد گیرندگان در موقعیت هایی چون کار گروهی و تعامل چهره به چهره در هم آموزی و انتقال آموخته ها به یکدیگر می کنند(سایت تجاری گوگل) .

Product Description

فصل اول(كليات تحقيق)

۱-۱٫مقدمه

۱-۲٫بیان مسأله

۱-۳٫اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴٫اهداف تحقیق

۱-۴-۱٫هدف کلی

۱-۴-۲٫اهداف جزیی

۱-۵٫فرضیه های تحقیق

۱-۶٫متغیرهای تحقیق:

۱-۶-۱٫متغير مستقل

۱-۶-۲٫متغير وابسته

۱-۷٫محدودههای تحقیق

۱-۷-۱٫قلمروی موضوعی:

۱-۷-۲٫قلمروی مکانی:

۱-۷-۳٫قلمروی زمانی:

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)

۲-۱٫مبانی نظری

۲-۱-۱٫تعاریف تدریس:

۲-۱-۲٫روشهاي جديد تدريس

۲-۱-۳٫يادگيري چيست ؟

۲-۱-۴ نظریه های یادگیری:

۲-۱-۵٫ عوامل مؤثر بر يادگيري :

۲-۲٫پیشینه تحقیق

۲-۲-۱٫پیشینه داخلی

۲-۲-۲٫پیشینه خارجی

فصل سوم(روش شناسي تحقيق)

۳-۱٫مقدمه:

۳-۲٫روش پژوهش

۳-۳٫جامعه آماری

۳-۴٫شیوه نمونهگیری وحجم نمونه

۳-۵٫ روش گردآوری اطلاعات

۳-۶٫ابزار گردآوری دادهها

فصل چهارم(تجزيه و تحليل داده ها)

۴-۱٫ آمار توصیفی

۴-۲ آمار استنباطی

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)

۵-۱نتیجه گیری

۵-۲ .پیشنهادها

۵-۳٫محدودیتهای تحقیق:

منابع:

پیوست ۱

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱-۱ جدول توصیف داده و درصد فراوانی علاقه به یادگیری گروهی در مقایسه با سایر روشها

جدول ۴-۱-۲ جدول توصیف داده و درصد فراوانی رضایت از تدریس گروهی

جدول ۴-۱-۳ جدول توصیف داده و درصد فراوانی تاثیر روش تدریس گروهی در کاهش اضطراب و استرس

جدول ۴-۱-۴ جدول توصیف داده و درصد فراوانی احساس مسولیت در آموزش مطالب جدید به اعضای گروه

جدول ۴-۱-۵ جدول توصیف داده و درصد فراوانی همکاری در یادگیری به روش گروهی

جدول ۴-۱-۶جدول توصیف داده و درصد فراوانی نقش رعایت ادب و احترام در روش تدریس گروهی

فهرست نمودارها

نمودار شمار۱، نمودار میله ای میزان علاقه دانش آموزان به روش یادگیری گروهی

نمودار شماره۲، نمودار میله ای رضایت از روش تدریس گروهی

نمودار شماره ۳، نمودار میله ای تأثیر روش تدریس گروهی در کاهش اضطراب و استرس

نمودار شماره ۴، نمودار میله ای احساس مسولیت در یادگیری مطالب جدید به اعضای گروه

نمودار شماره۵ ، نمودار میله ای همکاری برای یاد دادن درس در روش تدریس گروهی

نمودار شماره۶ ، نمودار میله ای نقش روش تدریس گروهی در رعایت ادب و احترام

 

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

Be the first to review “بررسی تأثیر روش تدریس گروهی در یادگیری دانش آموزان”