شاغل بودن بانوان

نمایش یک نتیجه

 • حراج! iraniandoc.ir

  بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی های روانی آنان در پرسشنامه SCL90 در میان زنان شهرستان

  150,000 100,000

  پایان نامه در 82 صفحه

  امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شویم و ….

  افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه می باشند. آنها می‌خواهند نقش تازه‌ای در جامعه‌ای داشته باشند که کلیشه غالب در آن برای زنان، نقش همسری- مادری است(سایت تجاری گوگل).

  که مردان را در سوگیری خود نسبت به مسایل ,عینی وزنان را ذهنی می دانداگر در دراین ادعا کمی هم حقیقت وجود داشته باشد نه ناشی از واقعیت به اثبات رسیده بیولوژیکی بلکه ناشی از تاثیرات روانی شکاف نامرئی است(هاشم زاده، 1389).

  بررسی مطالعات محققین دو دیدگاه را در زمینه نتایج مشارکت زنان در نیروی کار بر سلامت روانی آنان مطرح می نماید: اولین دیدگاه، بر فواید اشتغال تأکید می کند و معتقد است که اشتغال می تواند موجب تقویت عزت نفس، موقعیت اجتماعی و خودآگاهی در زن گردد و در مجموع تأثیر مثبتی بر بهداشت روان دارد. اما دیدگاه دوم حاکی از آن است که اشتغال زنان اگرچه خوداتکایی زنان را افزایش می دهد اما آنها را بیشتر در معرض فشار روانی قرار می دهد(رضایی، 1389، 10).