اورامانات

نمایش یک نتیجه

 • iraniandoc.ir

  مونوگرافی روستای خانقاه

  50,000

  تاریخچه مونوگرافی در جهان

  تاریخچه مونوگرافی در ایران

  تعریف لغوی و اصطلاحی مونوگرافی

  تعریف اصطلاحی مونو گرافی

  کلیاتی در باره استان

  کلیاتی در باره استان

  کلیاتی در باره استان

  کلیاتی درباره شهرستان پاوه

  موقعیت شهرستان پاوه

  دین و فرهنگ شهرستان پاوه

  نام ومشخصات روستای خانقاه

  تاریخچه روستا

  وجه تسمیه

  ویژگی آب و هوایی و نظام بارش

  سکونت گاه فعلی روستا

  تاسیسات عمومی روستا

  اقتصاد و شیوه معیشت

  ویژگی های فرهنگی

  پوشش زنان و مردان

  ابعاد خانواده

  اعیاد مذهبی

  ساختار جمعیتی

  دموگرافی

  پیشنهادات

  منابع